Този уебсайт е лицензиран под  CC BY-NC-ND 4.0

“Слънчо обичкам те“ е притежател на изключителното право върху сайта и върху логото на сайта, както и върху някои от съдържащите се в него мултимедийни елементи, без да се засягат правата на евентуални трети страни (снимки и цитати на чужди автори (цитирани там, където е възможно) и статии (съпроводени от линк към оригинала)).

Потребителят на сайта и неговото съдържание, се задължава да зачита правата на интелектуална собственост на Слънчо, както и правата на интелектуална собственост на заинтересовани трети страни.

Използването, възпроизвеждането, извличането на копия или разпространението на текстова информация и мултимедийни елементи, налични в сайта на Слънчо, е разрешено само дотолкова, доколкото това е направено в съответствие с обществения интерес към информацията, за нетърговски цели, осигурявайки целостта на възпроизвежданите елементи и посочвайки източника.

Забранено е да се променя текстовата информация, както и мултимедийните елементи, съдържащи се в сайта на Слънчо, както и да се подготвят производни произведения със същите произведения, освен ако не сте изрично писмено упълномощени от Слънчо.

Използването, възпроизвеждането, извличането на копия, разпространението и модификацията на логото на “Слънчо обичкам те“ също са забранени.

Нарушения на разпоредбите на това известие са обект на граждански и/или наказателноправни действия.